Төслийн танилцуулга

Иргэний эсгий

өөр өөр хэрэглээнд ашиглах боломжтой аж үйлдвэрийн бус эсгий, хувийн хэвшлийн төрлийг хэлнэ.